top of page

Privacybeleid
Ruby Nefkens Legal

In dit privacybeleid laat ik u weten welke persoonsgegevens ik van u verwerk en waarom ik deze persoonsgegevens verwerk.
 

Voor alle vragen over dit privacybeleid kunt u contact opnemen met:
 

Ruby Nefkens Legal

T.a.v. Ruby Nefkens
Vijzelstraat 68
1017 HL  Amsterdam
Nederland

Tel: +31 643368063

E-mailadres: ruby@nefkenslegal.nl
Kvk 89617509

 

Inleiding

In dit privcaybeleid geef ik aan wat de doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens zijn, op welke grondslagen ik dat doe, wat de bewaartermijn van uw gegevens is, of ik uw persoonsgegevens doorgeef aan derden, en wat uw rechten zijn ten aanzien van uw persoonsgegevens.

 

Doeleinden gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door mij verwerkt voor de volgende doeleinden:

 

 • het uitvoeren van dienstverlening;

 • het toesturen van informatie, zoals nieuwsbrieven of uitnodigingen en andere door mij georganiseerde evenementen;

 • het nakomen van mijn wettelijke verplichtingen.
   

De persoonsgegevens die ik verwerk worden alleen gebruikt voor bovenstaande doeleinden en ik verwerk niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk.

 

Grondslagen gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens kunnen door mij worden verwerkt op grond van:

 

 • de door u gegeven toestemming;

 • het voorbereiden en uitvoeren van een overeenkomst met u;

 • een aan mij opgelegde wettelijke verplichting;

 • mijn gerechtvaardigde belangen.
   

Toestemming

Als ik uw persoonsgegevens verwerk op basis van uw toestemming, bijvoorbeeld toestemming voor het ontvangen van nieuwsbrieven, kunt u deze toestemming altijd intrekken.

Het voorbereiden en uitvoeren van een overeenkomst met u

het verwerken van uw persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde voor het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst met u. Ik kan mijn diensten dan alleen leveren wanneer u de benodigde persoonsgegevens aan mij verstrekt.
 

Wettelijke plicht

Ik kan wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwerken, zoals bijvoorbeeld op grond van fiscale wetgeving.
 

Ik ben regelmatig betrokken bij  het oplossen van geschillen en het voeren van gerechtelijke procedures. Hierbij kan ik niet alleen persoonsgegevens van u verwerken maar ook van andere partijen, zoals de wederpartij. Voor het kunnen uitvoeren van mijn werkzaamheden is dit noodzakelijk.
 

Gerechtvaardigd belang

Ik heb verschillende gerechtvaardigde belangen op grond waarvan ik persoonsgegevens verwerk:
 

 • Relatiebeheer;

 • Optimalisatie website en dienstverlening;

 • Archivering; en

 • Werving en selectie.
   

Ik kan u bijvoorbeeld informatie toesturen waarvan ik denk dat die voor uw zaak of uw onderneming van belang is.
 

Ik kan uw persoonsgegevens gebruiken voor het evalueren en verbeteren van mijn dienstverlening.
 

Bij de uitvoering van mijn werkzaamheden worden zaakdossiers gemaakt. Ik archiveer de zaakdossiers na sluiting van het dossier.
 

Bij werving en selectie van medewerkers kan ik persoonsgegevens verwerken.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens
Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de in dit privacybeleid opgenomen doeleinden.

 

Wanneer de grondslag voor verwerking van uw persoonsgegevens toestemming is, bewaar ik uw persoonsgegevens totdat u uw toestemming intrekt.
 

De persoonsgegevens die u aan mij verstrekt voor het voorbereiden en aangaan van een overeenkomst met u bewaar ik niet langer dan tien jaar na afloop van mijn laatste dienstverlening aan u.
 

Wanneer ik persoonsgegevens verwerk op grond van een wettelijke plicht, dan hanteer ik de bewaartermijn die in die wet is bepaald.
 

De zaakdossiers en de daarin opgenomen persoonsgegevens bewaar ik zeven jaar.
 

Wanneer ik persoonsgegevens verkrijg door middel van het gebruik van cookies, bewaar ik deze gegevens niet langer dan daarvoor noodzakelijk, maximaal twee jaar.

Op mijn back-upsystemen verwijder ik persoonsgegevens zo snel mogelijk na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijnen.
 

Uw persoonsgegevens en derden
Uw persoonsgegevens worden door mij niet aan derden verstrekt tenzij:

 

 • deze doorgifte noodzakelijk is voor de verlening van mijn diensten;

 • deze doorgifte gebeurt aan een verwerker, met welke verwerker ik een overeenkomst heb gesloten die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ter bescherming van deze persoonsgegevens;

 • ik op grond van een wettelijke bepaling gehouden ben persoonsgegevens door te geven;

 • een rechterlijke uitspraak mij verplicht deze gegevens aan een derde te verstrekken.
   

Ik heb derden ingeschakeld voor mijn boekhouding, archivering, ICT, dossieropslag, mijn CRM-systeem, websitebeheer en het versturen van mailings.
 

Cookies
Ik gebruik geen marketing of tracking cookies op mijn website.

 

Sociale media / Social media cookie
Op mijn website wordt door middel van een sociale mediaknop verwezen naar LinkedIn. Deze knop kunt u gebruiken voor informatie over mij of om mij te promoten of informatie over mij te delen op LinkedIn. Ik ben niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van LinkedIn, aangezien LinkedIn bepaalt hoe deze sociale mediaknop functioneert. Door deze sociale mediaknop te gebruiken wordt er door LinkedIn een “social media cookie” geplaatst, zodat zij u herkent wanneer u iets wilt delen.
Het privacybeleid van LinkedIn verandert regelmatig. U kunt het privacybeleid van LinkedIn lezen op haar website.

 

Uw rechten

U heeft de volgende rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens:
 

Recht op inzage
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Op verzoek zal ik u een overzicht verstrekken van de persoonsgegevens die ik van u verwerk, op welke grondslag, de bewaartermijnen, de organisatorische en technische maatregelen die ik genomen heb, en of ik uw informatie aan derden verstrek.

 

Recht op rectificatie
U heeft het recht om mij te vragen om onjuiste of incomplete persoonsgegevens van u te rectificeren. Indien nodig zal ik uw persoonsgegevens rectificeren en ze compleet maken.

 

Recht op gegevenswissing
U heeft het recht om mij te vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Ik kan dit slechts in de volgende gevallen doen:

 

 • uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doelen waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld en verwerkt;

 • u trekt uw toestemming in en ik heb geen andere rechtsgrond om uw persoonsgegevens te verwerken;

 • u maakt bezwaar tegen het verwerken en ik heb geen gerechtvaardigde gronden voor de verwerking;

 • uw persoonsgegevens zijn door mij onrechtmatig verwerkt;

 • uw persoonsgegevens moeten worden gewist om aan een op mij rustende wettelijke verplichting te voldoen.
   

Recht op beperking
U heeft het recht om mij te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken in één van de volgende situaties:

 

 • u betwist de juistheid van uw persoonsgegevens, gedurende een periode die mij in staat stelt om de juistheid van uw persoonsgegevens te controleren;

 • de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van uw persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan beperking van de verwerking;

 • ik heb uw persoonsgegevens niet meer nodig voor het doel van de verwerking maar u heeft uw persoonsgegevens nodig voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering;

 • u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en ik ben aan het overwegen of mijn gerechtvaardigde belangen zwaarder wegen dan uw gerechtvaardigde belangen.
   

Recht op bezwaar
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in één van de volgende situaties:

 

 • de verwerking is gebaseerd op mijn gerechtvaardigde belangen;

 • ik gebruik uw persoonsgegevens voor direct marketing;

 • ik gebruik uw persoonsgegevens voor statistische of wetenschappelijke/historische doeleinden.
   

Ik kan uw verzoek afwijzen als ik dwingende gerechtvaardigde belangen heb die zwaarder wegen dan uw belangen, of wanneer de verwerking plaatsvindt voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.
 

Recht op dataportabiliteit
U heeft het recht om de door u aan mij verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om de persoonsgegevens aan een andere partij over te dragen. Op verzoek kan ik de persoonsgegevens voor u overdragen, als dit technisch mogelijk is. Het recht op dataportabiliteit kan alleen worden uitgevoerd wanneer aan de volgende twee gronden is voldaan:

 

 • de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op het uitvoeren van een overeenkomst; en

 • de verwerking wordt verricht via geautomatiseerde procedés.
   

U kunt bij mij een verzoek indienen om één of meerdere van bovenstaande rechten uit te oefenen. Stuurt u mij bij dit verzoek uw contactgegevens, zodat ik contact met u kan opnemen over uw verzoek. Ik behoud mij het recht voor om u te vragen zich te identificeren. In sommige gevallen kan het mogelijk zijn dat een redelijke vergoeding wordt gevraagd voor het uitvoeren van het verzoek.
 

U kunt uw verzoek per brief of per e-mail aan mij versturen op het in dit privacybeleid aangegeven adres of e-mailadres. Wees in uw verzoek graag zo duidelijk en precies als mogelijk. Vermeld in ieder geval welk recht u wilt uitoefenen en op welke gronden.
 

Ik zal u binnen één maand informeren over het vervolg dat aan uw verzoek wordt gegeven. Als het niet mogelijk is om binnen één maand aan uw verzoek te voldoen zal ik u hiervan op de hoogte stellen.
 

Als blijkt dat ik geen gevolg aan uw verzoek kan geven zal ik de afwijzing aan u motiveren

U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u van mening bent dat uw privacyrechten geschonden worden.
 

Ik vraag u echter om de reden van de klacht eerst aan mij voor te leggen, zodat we samen tot een oplossing kunnen komen.
 

Wijzigingen privacybeleid
Dit privacybeleid kan worden aangevuld of gewijzigd. De meest recente versie van mijn privacybeleid staat op mijn website.

Dit privacybeleid is gemaakt op 1 juni 2023.

 

bottom of page