top of page

Klachtenregeling
Ruby Nefkens Legal

1. KLACHTENREGELING RUBY NEFKENS B.V. handelend onder de naam RUBY NEFKENS LEGAL
 

1.1. Inleiding   
Ruby Nefkens Legal vindt het belangrijk dat haar cliënten tevreden zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van haar dienstverlening.

 

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van haar dienstverlening of over de declaratie verzoekt Ruby Nefkens Legal u uw bezwaren eerst voor te leggen aan haar.
 

Ruby Nefkens Legal zal in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zal zij schriftelijk aan u bevestigen. Uiterlijk binnen vier (4) weken kunt u haar schriftelijk reactie op uw klacht tegemoetzien.
 

Hieronder is de kantoorklachtenregeling verder uitgewerkt. In artikel 2. vindt u informatie over de Geschillencommissie Advocatuur waar Ruby Nefkens Legal bij aangesloten is.
 

1.2. Begripsbepalingen
 

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:
 

- klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
 

- klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
 

- klachtenfunctionaris: Ruby Nefkens.

 

1.3. Toepassingsbereik
 

Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Ruby Nefkens Legal en de cliënt. Ruby Nefkens Legal draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

 

1.4. Doelstellingen
 

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:
 

a. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 

b. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
 

c. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
 

d. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

 

1.5. Informatie bij aanvang dienstverlening
 

Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. Ruby Nefkens Legal wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
 

Ruby Nefkens Legal heeft via de algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.
 

Klachten als bedoeld in artikel 1.2 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan Stichting Geschillencommissie Advocatuur (zie hierna ook artikel 2). Als een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar Ruby Nefkens, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.

 

1.6. De klachtenfunctionaris
 

Ruby Nefkens tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen. Ruby Nefkens handelt de klacht af binnen 4 (vier) weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.

Als de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager en Ruby Nefkens het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

 

1.7.  Geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling
 

Ruby Nefkens neemt bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

 

1.8. Verantwoordelijkheden
 

Ruby Nefkens is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht. Ruby Nefkens houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht. Ruby Nefkens houdt het klachtdossier bij.

 

1.9. Klachtregistratie
 

Ruby Nefkens registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.

 

2. Geschillencommissie Advocatuur

Ruby Nefkens Legal is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur.

 

U kunt de klacht tot uiterlijk twaalf (12) maanden na de datum van de schriftelijke reactie van Ruby Nefkens Legal indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.
 

De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten over de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Het kan ook zijn dat u vindt dat u recht heeft op schadevergoeding. De Geschillencommissie Advocatuur is ook bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000. Hogere schadeclaims kunt u alleen voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim uitdrukkelijk beperkt tot maximaal € 10.000, waarbij u schriftelijk afstand doet van het meerdere.
 

Ruby Nefkens Legal kan zelf onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

De Geschillencommissie behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie is geen hoger beroep mogelijk.
 

Mocht overleg met Ruby Nefkens onverhoopt in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Dat kan pas nadat u uw bezwaren eerst aan haar kantoor heeft voorgelegd. Deze weg staat ook voor u open wanneer haar kantoor niet binnen vier (4) weken na het indienen van uw bezwaren schriftelijk op uw klacht heeft gereageerd.
 

U kunt de Geschillencommissie bereiken op:

Secretaris Geschillencommissie Advocatuur
Bordewijklaan 46 (2e etage)
2591 XR  Den Haag
Tel.: 070 - 310 53 10
Postbus 90600
2509 LP  Den Haag
www.degeschillencommissie.nl

 

Deze klachtenregeling is gemaakt op 1 juni 2023.

bottom of page