top of page

Algemene Voorwaarden
Ruby Nefkens Legal

 1. Op alle overeenkomsten van opdracht tussen Ruby Nefkens B.V. handelend onder de naam Ruby Nefkens Legal, en de opdrachtgever zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, waaronder ook aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten moeten worden begrepen, al dan niet van (rechts)personen die zijn gelieerd aan opdrachtgever.
   

 2. Alle opdrachten worden alleen aanvaard en uitgevoerd door Ruby Nefkens Legal, ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaald persoon wordt uitgevoerd. De artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW zijn daarbij uitgesloten. Tussen de opdrachtgever en Ruby Nefkens Legal komt alleen een overeenkomst van opdracht tot stand doordat een bestuurder of gevolmachtigde van Ruby Nefkens Legal een opdracht van opdrachtgever namens Ruby Nefkens Legal aanvaardt.
   

 3. Opdrachtgever zal Ruby Nefkens Legal alle gegevens verstrekken die nodig zijn voor de verplichting om de identiteit van haar opdrachtgevers en daarmee verbonden personen vast te stellen. Ruby Nefkens Legal is verplicht ongebruikelijke transacties bij de bevoegde autoriteiten te melden conform de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (de Wwft).
   

 4. Wanneer een opdracht wordt gegeven door verschillende opdrachtgevers, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen die uit die opdracht voortvloeien en/of daarmee verband houden
   

 5. Iedere aansprakelijkheid van Ruby Nefkens Legal, haar advocaat en gelieerde entiteiten en alle personen die voor haar werkzaam zijn of waren is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het voor het betreffende geval voor Ruby Nefkens Legal geldende eigen risico. Ruby Nefkens Legal heeft een dekking tot € 500.000,= per aanspraak en € 1.000.000,= per verzekeringsjaar onder haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Als Ruby Nefkens Legal om wat voor reden dan ook niet is gedekt onder haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is haar aansprakelijkheid beperkt tot € 10.000,= of, als dit lager is, het totaalbedrag van de declaraties (excl. btw) die voor de betreffende opdracht zijn verzonden. Iedere vordering tot schadevergoeding die opdrachtgever mocht hebben op Ruby Nefkens Legal vervalt zes (6) maanden na de dag waarop de opdrachtgever bekend is geworden met de schade, of dat redelijkerwijze had kunnen zijn. Het recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval twaalf (12) maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Ruby Nefkens Legal aansprakelijk is, onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW.
   

 6. Opdrachtgever is verder verplicht om enige tekortkoming onverwijld te melden aan Ruby Nefkens Legal, op straffe van verval om schadevergoeding en/of nakoming te vorderen. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals gederfde omzet en winst, gemist besparingen en/of enige andere vorm van gevolgschade is uitgesloten. Als de opdracht afkomstig is van verschillende opdrachtgevers, dan geldt de beperking van de aansprakelijkheid zoals opgenomen in deze voorwaarden ten opzichte van alle opdrachtgevers gezamenlijk en niet voor iedere opdrachtgever apart. In het geval van aansprakelijkheid, is het aan de opdrachtgevers hoe zij het uitbetaalde bedrag onderling verdelen.
   

 7. Opdrachtgever vrijwaart Ruby Nefkens Legal, de bij haar werkzame advocaten en de met haar verbonden entiteiten voor alle schade die zij lijden in verband met de uitvoering van een overeenkomst van opdracht met de opdrachtgever, voor zover de schade niet door een verzekering is gedekt en de schade niet is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Ruby Nefkens Legal.
   

 8. Ruby Nefkens Legal is bevoegd om in eigen naam of als gevolmachtigde van de opdrachtgever derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst van opdracht en de kosten van deze derde door te belasten aan de opdrachtgever. Ruby Nefkens Legal zal daarbij zoveel mogelijk van tevoren overleg hebben met de opdrachtgever en bij de keuze van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Ruby Nefkens Legal is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Als derden, die Ruby Nefkens Legal inschakelt, bij het aanvaarden van de opdracht hun aansprakelijkheid beperken, is Ruby Nefkens Legalgerechtigd die beperking van aansprakelijkheid, voor zoveel nodig namens de opdrachtgever, te aanvaarden. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van alle personen die Ruby Nefkens Legal bij de uitvoering van een opdracht inschakelt.
   

 9. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt alleen ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden (zoals adviezen) geen rechten ontlenen. De opdrachtgever is slechts bevoegd de inhoud van de door Ruby Nefkens Legal verrichte werkzaam­heden aan een derde te verstrekken, als (i) Ruby Nefkens Legalschriftelijk voorafgaande goedkeuring heeft verleend en (ii) deze derde de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden jegens Ruby Nefkens Legal heeft aanvaard en de opdrachtgever die derde erop heeft gewezen dat de werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
   

 10. De opdrachtgever is Ruby Nefkens Legal het overeengekomen honorarium verschuldigd. Als geen honorarium is overeengekomen, is het gebruikelijke tarief per uur verschuldigd dat Ruby Nefkens Legal rekent voor een advocaat/(juridisch) medewerker met dat aantal ervaringsjaren, vermenigvuldigd met het aantal bestede uren. Bij het geven van een opdracht aan Ruby Nefkens Legal aanvaardt opdracht­gever dat Ruby Nefkens Legal de tarieven periodiek, onder meer op basis van loon- en prijsontwikkeling, wijzigt. Verschotten, waaronder onder meer maar niet uitsluitend griffierechten, koerierskosten en kosten doorberekend door het Kadaster of de Kamer van Koophandel, komen voor rekening van de opdrachtgever.
   

 11. Ruby Nefkens Legal declareert het honorarium maandelijks, waarbij een betalingstermijn geldt van twee weken, tenzij uitdrukkelijk voorafgaand schriftelijk een afwijkende termijn is afgesproken. Opdrachtgever is gehouden te betalen door middel van overboeking op de bankrekening van Ruby Nefkens Legal, en is niet bevoegd om – behoudens andersluidende schriftelijke afspraak – te betalen in contanten of door middel van verrekening. Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, en is opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 1% van de verschuldigde hoofdsom per maand, waarbij een deel van de maand als één maand wordt gerekend. De opdrachtgever is daarnaast buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter grootte van 15% van de hoofdsom vermeerderd met vertragingsrente.
   

 12. Bij niet of niet tijdige betaling van facturen, ongeacht of deze op de onderhanden zaak betrekking hebben, heeft Ruby Nefkens Legal het recht de werkzaamheden op te schorten of te beëindigen, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever om de openstaande en nog te verzenden facturen te betalen. Ruby Nefkens Legal behoudt zich het recht voor een voorschot voor (verdere) werkzaamheden te vragen. Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting en/of verrekening van enige betalingsverplichting.
   

 13. Als de opdrachtgever zich niet kan vinden in een door Ruby Nefkens Legal verstuurde declaratie, dan laat de opdrachtgever de bezwaren binnen vier (4) weken na de datum van verzending van de desbetreffende factuur schriftelijk en voorzien van een deugdelijke onderbouwing aan Ruby Nefkens Legal weten. Als dergelijk bezwaar uitblijft, geldt de declaratie als aanvaard en vervalt het recht van opdrachtgever om verschuldigdheid van het gefactureerde bedrag op welke grond dan ook te betwisten.
   

 14. Ruby Nefkens Legal zal de overeenkomst van opdracht met opdrachtgever en alles dat daarmee samenhangt geheimhouden, behoudens als openbaarmaking is verplicht op grond van de wet, een bindende uitspraak van een rechterlijke instantie of een overheidsorgaan, of als openbaarmaking in redelijkheid wenselijk moet worden geacht in het kader van de uitvoering van de opdracht.
   

 15. De opdrachtgever kan de overeenkomst van opdracht schriftelijk per direct opzeggen. Ruby Nefkens Legal kan de overeenkomst van opdracht schriftelijk opzeggen met inachtneming van een redelijke termijn, waarbij een termijn van twee (2) weken in ieder geval wordt geacht redelijk te zijn. Opdrachtgever is in het geval van opzegging verplicht het verschuldigde honorarium te betalen voor de werkzaamheden die Ruby Nefkens Legal heeft verricht tot de datum waartegen is opgezegd, en ook voor de werkzaamheden die vanaf deze datum zijn verricht in het kader van een eventuele overdracht van het dossier.
   

 16. De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Ruby Nefkens Legal en alle kwesties die daarmee in de ruimste zin van het woord verband houden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Op alle aan Ruby Nefkens Legal verstrekte opdrachten is haar klachtenregeling van toepassing, die kan worden geraadpleegd op haar website. Als een geschil buiten deze klachtenregeling valt, is de bevoegde rechter te Amsterdam bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen opdrachtgever en Ruby Nefkens Legal.
   

 17. Opdrachtgever erkent en accepteert de risico’s die verbonden zijn aan elektronische communicatie, daaronder begrepen maar niet beperkt tot onderschepping, manipulatie, infectie door virussen, verkeerd (door)sturen, waaronder door virussen en spamfilters, vertragingen en verminkingen. Ruby Nefkens Legal en alle personen en of entiteiten die voor haar werkzaam zijn en/of waren zijn niet aansprakelijk voor schade die een gevolg is van het gebruik van deze communicatiemiddelen. Dit is ook van toepassing op de communicatie met derden. Als de opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt de toepasselijkheid van de artikelen 6:227b lid 1 BW en 6:227c BW uitgesloten. Deze bepalingen hebben betrekking op het verstrekken van informatie en e-commerce transacties en op de wijze waarop e-commerce transacties worden gesloten.
   

 18. Ruby Nefkens Legal behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen.

  Deze algemene voorwaarden zijn gemaakt op 1 juni 2023.

bottom of page